Home

Skattningsinstrument bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom - 1177 Vårdguide

 1. Bipolär sjukdom typ 1. Bipolär sjukdom typ 1 innebär att du har kraftiga manier och svåra depressioner. Båda tillstånden kan bli så allvarliga att du behöver vård på sjukhus. När du får en kraftig mani kan du bli så överaktiv att du får svårt att sova, vilket ökar risken för psykos
 2. Slutsatsen var att MDQ är ett användbart självskattningsinstrument för att screena för bipolär sjukdom hos öppenvårdspatienter
 3. MDQ är ett frågeformulär som ger möjlighet att screena för förekomst av bipolär sjukdom. Patienten svarar ja eller nej på tretton frågor om sitt psykiska tillstånd. MDQ är enkel och går snabbt att använda. Observera att MDQ ger en statistisk sannolikhet för bipolaritet och inte ställer en slutlig diagnos. Tolkning av resultatet av MD
 4. Bipolär sjukdom kännetecknas av. Återkommande episoder av patologiskt avvikande stämningsläge och aktivitetsnivå med omväxlande maniska och depressiva sjukdomsepisoder, oftast med friska perioder däremellan. Blandepisoder förekommer också och karaktäriseras av hypomani/mani med depressiva symtom eller depression med hypomani/maniska symtom.
 5. Bipolär sjukdom är ett livslångt tillstånd med hög ärftlighet. Tillståndet förlöper i maniska, hypomana, och depressiva skov och däremellan fritt intervall med varierande inslag av resttillstånd. Vid ett maniskt skov är patienten ofta i behov av heldygnsvård, eftersom psykotiska symtom förekommer
 6. HADS, som är ett självskattningsformulär som mäter ångest och depression hos patienter inom kroppsvården, MDQ för bipolär sjukdom, GAD-7 för generaliserat ångestsyndrom, Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) för social fobi, PCL-S för posttraumatiskt stressyndrom och Y-BOCS för tvångssyndrom

För diagnosen bipolär sjukdom typ II kräver både DSM-5 och ICD-11 att en person drabbats av minst en hypomani och utöver det en depression. En hypomani delar många karakteristika med mani men påverkar inte personens funktionsgrad i samma omfattning, innefattar inte psykotiska symtom och brukar inte leda till sjukhusvård. 5-15 % som drabbas av en hypomani utvecklar senare mani CGI-AUT är ett bedömningsinstrument som är utvecklat för att mäta symtombildens svårighetsgrad vid AST. All information om personen vägs samman och summeras i en poäng mellan 1 och 7. 1 motsvarar inga psykiatriska symptom medan 7 står för maximal psykopatologi. Läs om CGI på Wikipedia Affektiv sjukdom är ett paraplybegrepp som framför allt täcker unipolär depression och bipolära syndrom. Här fokuseras på bipolära syndroms diagnostik, främst utgående från ICD-10, och läkemedelsbehandling, i stora drag baserat på Svenska psykiatriska föreningens riktlinjer för bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom. Huvudsymtomen för bipolär sjukdom är en förskjutning av stämningsläge samt aktivitetsnivå som varar från dagar till veckor vid maniforma tillstånd. Missbruk: auditaudit_tolkning DUDIT Tolkning Dudit+Dudit-E Bipolär: HCL32 Kliniskt Version HCL32_R1_svmanual MDQ MDQ_tolkning ymrs Depression: madrs madrs_s ph

Skälet är att bipolär sjukdom, precis som exempelvis diabetes och högt blodtryck, är en genetiskt komplex sjukdom. Det är många genvarianter inblandade som samverkar med varandra och med omgivande miljö Skattningsinstrument bipolär sjukdom Bipolär affektiv sjukdom . Bipolär sjukdom är ett kroniskt sjukdomstillstånd av oklar genes. Tillståndet kännetecknas primärt av episodiska förskjutningar av stämningsläge och aktivitetsnivå men motivation, kognition och motorik. Bipolär sjukdom kallas även för manodepressiv sjukdom, vilket innebär att man svänger i stämningsläge. Individen som lider av bipolär sjukdom växlar mellan att ibland vara deprimerad, ibland hypoman eller manisk och ibland befinna sig i neutral sinnestämning utan några som helst symptom 1. Att det finns ett skriftligt vårdprogram för bipolär : sjukdom och graviditet/amning vid bipolär sjuk-dom. 2. Andel nya patienter som genomgått strukturerad diagnostik och klinisk bedömning. 3. Andel patienter med bipolär sjukdom typ I som behandlas med litium eller annan stämningssta-biliserare. 4. Andel patienter som genomfört psykopedagogis

Det kan handla om bipolär sjukdom om du har återkommande depressioner varvat med perioder av mani. När du är manisk är du överdrivet upprymd och förlorar omdömet. En sådan diagnos behöver ställas av en psykiater, alltså en läkare som är specialist inom psykiatri påverkas de så kallade G-proteinerna som är överaktiva vid bipolär sjuk-dom. Litium påverkar cellreaktionerna så att de stabiliseras och tycks kunna skydda nervceller mot onormala och skadliga förändringar. Den exakta verkningsmekanismen för litium är dock ännu inte känd. Att tänka på vid behandling med litium vid bipolär sjukdom

Informationsdatabas för formulär - fBanken

MDQ - screening för bipolaritet - Distriktsläkare

Information Här kan du som inloggad användare ladda ner diverse blanketter genom att välja ett område. Saknar du någon blankett? Tipsa oss gärna på info@internetmedicin.se Depression - tre patientfall. Enligt Folkhälsomyndigheten är depression en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna i Sverige. I den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, uppger 19 procent av befolkningen (16-84 år) att de diagnostiserats med depression minst en gång i livet Ett instrument som kan vara till hjälp att retrospektivt fånga maniska episoder eller maniska blandepisoder, är självskattningen MDQ (Mood Disorder Questionnaire). Om sådan bipolär form misstänks ska remittering till specialistpsykiatrin göras Många personer med bipolär sjukdom beskriver svårigheter att koncentrera sig, försämrat minne och en allmän känsla av hjärntrötthet i samband med depression. Ibland kvarstår de kognitiva svårigheterna lång tid efter att man blivit frisk från de övriga depressionssymtomen, men försvinner i allmänhet till slut eller bipolära syndrom som identifieras ökas till drygt 90 procent om det kliniska samtalet kompletteras med en MINI-intervju. MINI 06 är uppdelad i olika moduler och täcker de flesta psyki - atriska sjukdomar. PRIME-MD är inte tillförlitligt Primary Care Evaluation of Mental Disorders, PRIME-MD, ä

Bipolär sjukdom - Psykiatristöd - Psykiatristö

Bipolär sjukdom Rekommendationer och indikatore

Bipolär sjukdom Bipolär sjukdom klassificeras som affektiv sjukdom som innehåller en eller flera maniska episoder, med eller utan depressiva episoder. De maniska episoderna karaktäriseras av ett förhöjt, expansivt eller irritabelt känslotillstånd. Dessa episoder kan var av varierande intensitet, och kan i vissa fal ORSAKER TILL BIPOLÄR SJUKDOM •Sårbarhetsaxeln •Inte helt klarlagda •Flera faktorer som samspelar •Genetiska faktorer (ärftliga, en förälder med diagnosen - 13 % risk) •Biologiska faktorer (signalsubstanser) •Psykologiska, psykosociala faktore Seroquel har också effekt mot depression vid bipolär sjukdom. Antidepressiva (Cipramil®, Seroxat®, Zoloft®, Fontex®, Cipralex®, Paroxetin, Fluoxetin, Citalopram, Efexor, Cymbalta, Klomipramin m.fl.) är inte stämningsstabiliserande, utan stämningshöjande

Behandling av bipolär sjukdom Alla patienter med bipolär sjukdom skall rekommenderas att så snart möjligt efter diagnos påbörja långtidsbehandling med stämningsstabiliserande medicin, i första hand litium. Patienter med bipolär sjukdom ska erbjudas deltagande i ett psykopedagogiskt program inriktat på denna sjukdom Behandling och omvårdnad vid bipolär sjukdom Behandling av BS sköts av psykiatrisk specialistvård och innefattar som grundbehandling stämningsstabiliserande läkemedel (Skärsäter, 2010) som hjälper till att minsk

KBT vid bipolär sjukdom har ursprungligen byggt vidare på KBT för depression, med tillägget att det som orsakar svängningar i stämningsläge inte bara är att patienterna svarar på stress i livet med ett negativt tankeinnehåll om sig själva, omvärlden oc Läkemedel är grunden i behandling av bipolär sjukdom. I första hand används läkemedel som är stämningsstabiliserande. De motverkar kraftiga svängningar i sinnesstämningen och minskar risken för att du ska bli sjuk. Man tar läkemedlet varje dag, ofta hela livet, även under perioder när man mår bra

Fakta om skattningsskalor inom psykiatri

Välkommen till Balans! Vi är en rikstäckande, ideell patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna Depression, Utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom. Vi arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser vi företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga Släktingar till patienter med en av sjukdomarna hade också ökad sannolikhet att ha släktingar med den andra sjukdomen. De sammantagna resultaten ger enligt forskarna övertygande belägg för att schizofreni och bipolär sjukdom i hög grad är ärftliga sjukdomar, och att de dessutom delvis delar en gemensam genetisk bakgrund WHO räknar bipolär sjukdom till en av de tio mest handikappande sjukdomarna. Det gäller i skoven då sjukdomen gör en antingen manisk/hypoman eller livsfarligt deprimerad. BS är en sjukdom med snabba, tvära kast. Fallet från en mani uppe i det blå, kan på några minuter förvandlas till en nattsvart depression

Bipolär affektiv sjukdom - Internetmedici

och unipolär/bipolär affektiv sjukdom, men även andra psykiatriska sjukdomstillstånd som övriga depressioner, ångestsyndrom, drogmissbruk/beroende och personlighetsstör-ning. Program för uppföljning av schizofreni och affektiv sjukdom behöver vara inriktade på intensiv uppföljning första året efter suicidförsök Har man bipolära sjukdomar (som sjukdomen också heter) i släkten löper man stor risk för att drabbas av manodepressivitet. Ungefär hälften av patienter med denna sjukdom har någon i familjen med psykisk sjukdom. Lider någon i familjen av manodepressivitet har man 15-20 % risk at Bipolär sjukdom innebär att du svänger i stämningsläge, du är ibland deprimerad, ibland manisk, det vill säga överdrivet energisk och upprymd. Maniska och depressiva symtom kan förekomma samtidigt, det kallas blandepisod. Tidigare kallades en typ av bipolär sjukdom, bipolär 1, för manodepressiv sjukdom

Skattningar och bedömningsinstrument Karolinska Institute

 1. Bipolär sjukdom, eller bipolärt syndrom, är en långvarig och i hög grad ärftlig psykisk sjukdom. Sjukdomen karaktäriseras av humörsvängningar som avviker från det normala: efter depressiva perioder följer intensiva maniska perioder samt så kallade blandade perioder. Däremellan kan de drabbade ha symtomfria perioder, eller perioder då symtomen är mycket lindriga
 2. En person med bipolär sjukdom är mellan skoven frisk (vilket även en person med unipolära depressioner är) Det är dock viktigt att skilja bipolär sjukdom från ADHD och EIPS (emotionellt instabilt personlighetssyndrom) som är två diagnoser som ibland ges felaktigt istället för bipolär sjukdom. ADHD och EIPS kommer inte i skov
 3. Genomgående är det dock så att psykisk hälsa och psykisk sjukdom inte har några klara gränser och att det normala glider över i det onormala. Ny medicinsk kunskap kan också leda till förändringar i klassificeringen av mentala sjukdomar - nya tillstånd läggs till medan befintliga tillstånd kan tas bort
 4. sin livstid att insjukna i bipolär sjukdom. Av de vuxna patienterna var totalt 1 181 individer, varav 37 var 18 år eller yngre, registrerade i BipoläR-registret. Av de vuxna patienterna beräknas cirka 700 vara diagnostiserade med Bipolär sjukdom typ I. Av dessa erhöll 370 behandling med litium

BIPOLÄR SJUKDOM FORSKNING Just nu forskas det mycket om de genetiska orsakerna till bipolär sjukdom. Det är känt sedan länge att ärftligheten för bipolära syndrom är hög, men det har varit svårt att hitta orsakerna bakom. Skälet är att bipolär sjukdom, precis som exempelvis diabetes och högt blodtryck, är en genetiskt komplex sjukdom Bipolär sjukdom är en livslång sjukdom med episoder av mani/hypomani och depres-sion med symptomfria perioder däremellan. Sjukdomen debuterar främst mellan puberteten och 35-årsåldern. Etio är inte känd men ärftlighet har stor betydelse. Livstidsprevalensen för bipolär sjukdom i befolkningen är 2-3 procent med jäm

Bipolär sjukdom - Läkartidninge

 1. Bipolär sjukdom är ett tillstånd som även kallas manodepressiv sjukdom. Barn med bipolär sjukdom genomgår extrema humörförändringar. Ibland känner de sig mycket glada och uppåt och är mycket mer aktiva än vanligt, det är den maniska fasen
 2. Andra läkemedel som används vid bipolär sjukdom Neuroleptika. Antipsykotika (olanzapin, haloperidol, risperidon, kvetiapin, aripiprazol med flera) används som behandling mot akuta manisymtom. Men det kan ibland användas som förebyggande långtidsbehandling. Seroquel och Abilify har också effekt mot depression vid bipolär sjukdom
 3. Bipolär sjukdom drabbar mer än 30 miljoner människor världen över, och tillhör de 20 främsta orsakerna till funktionsnedsättning. 2 Upp till 2 % av alla européer kommer att få bipolär sjukdom någon gång i sitt liv, varav ungefär hälften kommer att utveckla bipolär sjukdom typ I. 3,4. Bipolär sjukdom typ I är lika vanlig hos män och kvinnor, och drabbar människor med alla typer av social och etnisk bakgrund. 3 Risken för att utveckla bipolär sjukdom är högst hos unga.
 4. Kvalitetsregistret BipoläR startades 2004. Registret där patienter följs upp varje år innehåller mer detaljerade kliniska data än de nationella patientregistren och har hög kvalitet. Alla som registrerades i Sverige mellan 2004 och 2013 är med i en färsk studie som gäller risken för suicid vid bipolär sjukdom
 5. En videoföreläsning om bipolär sjukdom där du även får möta personer som berättar om egna erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. Filmen är framtagen a..
 6. När man har bipolär sjukdom får man återkommande perioder av omväxlande mani och depression. I en manisk period är det vanligt att man har en förhöjd sinness..

Skattningsskalor Psykab

 1. Praktiskt taget alla psykiska störningar kan bero på organiska sjukdomar, och finns i ICD-10:s FO6 (vanföreställningssyndrom, schizofreni, bipolär sjukdom, ångeststörningar, depressioner, personlighetsstörningar, dissociativa störningar etc). Vissa normala kroppsliga förändringar kan också ge psykiska symtom
 2. Bipolär sjukdom - ibland svår att upptäcka. Det gick så långt att Carin Aissa som 34-åring blev inlagd på psykakuten, utan att tidigare ha fått diagnosen bipolär sjukdom. Rätt diagnos gav även familj och vänner en förklaring till hennes berg- och dalbanor i intensitet och humör
 3. Att leva med bipolär sjukdom Bipolär sjukdom är en allvarlig psykisk sjukdom som påverkar känslor och beteende. Bipolär sjukdom är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna. Tre till fem procent av alla vuxna i världen drabbas1. Såväl män, kvinnor som barn kan få sjukdomen
 4. Bipolär sjukdom 2019-10-10 Facklitteratur Att lära sig leva med bipolär sjukdom : en guide (2012) Praktisk hjälp för personer med bipolär sjukdom och deras närstående. Utgiven av läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb. Besegra depressionen innan den besegrar dig (2011) Av Robert Leahy Författaren är expert inom KBT
 5. bipolär sjukdom ökar risken för att utveckla rapid cycling. Neurologiska sjukdomar såsom multipel skleros kan ge affektiv sjukdom med rapid cycling-förlopp. • Diagnosen ultra-rapid cycling saknas i ICD-10 och DSM-IV. Här svänger en sjukdom av bipolär typ kontinuerligt mellan polerna, och cyklotymi föreligger inte (se nedan)
 6. KBT vid bipolär sjukdom Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som karaktäriseras av återkommande episoder av mani, hypomani och depression. Diagnosmanualerna DSM­IV (APA, 2003) och ICD 10 (Socialstyrelsen, 1997) delar in bipolär sjukdom i två typer, bipolär sjukdom typ I och bipolär
 7. BIPOLÄR SJUKDOM Jag kan känna att det är fullkomlig katastrof, livet är fullständig katastrof, allt är poänglöst klockan 9.30. Sedan klockan 10.05 mår jag som en dröm och tycker att allting är kanon

Trots att det i dag finns behandling som majoriteten av dem med bipolär sjukdom svarar bra på, är det ingen självklarhet att kunna vara öppen sin psykiska ohälsa. Särskilt inte på jobbet. Det konstaterar Johanna Höst, kommunikatör på Riksförbundet Balans, för personer med bland annat diagnosen bipolär sjukdom Bipolär sjukdom är också förknippad med andra sjukdomar, och många lider någon annan psykiatrisk sjukdom samtidigt, såsom ångest, ätstörning, personlighetsstörningar eller alkoholberoende. Till bipolär sjukdom hör en betydande risk för självdestruktivt beteende och ibland självdestruktiva handlingar Bipolär sjukdom typ I • Det föreligger otillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av olanzapin och risperidon-depot som tilläggsbehandling till litium eller valproat vid underhållsbehandling av personer med bipolär sjukdom typ 1, mätt som avbrott och återfall

Kroppslig sjukdom kan vara en viktig del i de problem som föregår suicid, både tidigt och sent i sjukdomsutvecklingen, särskilt om patienten har funktionsnedsättningar som medför att hen blir beroende av andra personer. Det gäller neurologiska sjukdomar som MS, ALS, epilepsi, Huntingtons sjukdom, förvärvad spinalskada och stroke Precis före intervjun om sin nya bok Galenskap blir psykiatriprofessor Mikael Landén kontaktad av en patient som vill bli av med diagnosen bipolär sjukdom. Frågan är var gränsen går mellan sjukt och friskt på 2020-talet

Bipolär sjukdom Hjärnfonde

Louise Öhlund, ST-läkare på Psykiatrin Sunderbyn, har disputerat i hur läkemedel påverkar bipolär och schizoaffektiv sjukdom. I sin forskning har hon bland annat kunnat konstatera att över hälften av de som behandlas med litium avslutar sin behandling, vilket för en viss grupp patienter riskerar att leda till ett fyrdubblat behov av psykiatrisk slutenvård Bipolär sjukdom är det moderna namnet för det som tidigare kallades manodepressiv sjukdom. Detta innebär svängningar mellan å ena sidan överaktiva perioder och andra perioder med depressionssymtomatologi. För diagnosen Bipolär I, krävs en manisk episod någon gång i livet. En mani är en mycket tydli Om vaccin, biverkningar och medicinering vid covid-19. Medverkar gör infektionsläkare Maria Furberg. Normaltryckshydrocefalus är en svår sjukdom som kommer smygande och kan förväxlas med normalt åldrande - men det finns behandling att få. Programledare Sofia Rågenklint. Del 14 av 18. Om. Bipolär sjukdom och schizofreni kan i hög grad förklaras av ärftliga faktorer. De senaste åren har forskare identifierat specifika genvarianter som ökar risken, men dessa riskvarianter kan bara till viss del förklara varför vissa blir sjuka och andra inte

Skattningsinstrument bipolär sjukdom -

 1. Bipolär sjukdom bör hållas i åtanke vid en rad problem hos barn och ungdomar som depression, ADHD, beteendestörningar, irritabilitet, raseriutbrott, tics, traumatisering och ångest, särskilt om det finns affektiv sjukdom eller drogmissbruk i familjen
 2. De cytokiner som vi finner aktiverade vid psykisk sjukdom är främst interleukin (IL)-1 beta vid schizofreni och bipolär sjukdom samt IL-6 vid depression. I djurmodeller vet man att cytokiner har förmågan att öka syntesen av kynurensyra; en naturligt förekommande glutamat- och nikotin-receptor antagonist
 3. Bipolär Sjukdom. 1,254 likes · 1 talking about this. Vill du veta mer om Bipolär sjukdom? Följ vårt nyhetsflöde om Bipolär sjukdom
 4. Bipolär sjukdom är en svår psykiatrisk sjukdom. Sjukdomen, som tidigare kallades för manodepressiv sjukdom, kännetecknas av episodiska förskjutningar av stämningsläge och aktivitetsnivå som ger upphov till perioder av depression, hypomani och mani. Risken att under sin livstid insjukna i bipolär sjukdom är cirka en till två procent

Bipolär sjukdom och dess symptom och orsake

Vården i Sverige vid bipolär sjukdom uppvisar ojämlikheter kopplade till både socioekonomi och kön, visar forskning vid Göteborgs universitet. Exempelvis får män oftare litium, den behandling som anses ha bäst stabiliserande effekt vid sjukdomen Bipolär Sjukdom. 1,257 likes · 4 talking about this. Vill du veta mer om Bipolär sjukdom? Följ vårt nyhetsflöde om Bipolär sjukdom Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver. Definition:Perioder med mani (bipolär typ I) eller hypomani (bipolär typ II) och perioder med depression, med bra perioder däremellan. Vid bipolär typ I krävs inte perioder med depression för diagnos. Förekomst:Livstidsprevalensen är cirka 1 %. Symtom:Vid mani/hypomani ihållande och abnorm förhöjd, expansiv eller irritabel sinnesstämning Bipolär sjukdom har man ofta hela livet men man kan vara symtomfri och leva som vanligt. Med åren brukar sjukdomen också bli lättare att hantera. Det beror ofta på att man har fått en behandling som fungerar samtidigt som man lärt sig hur man ska ta hand om sig själv för att minska symtomen. Det här kan du göra själv För dig som har en bipolär sjukdom är det extra viktigt att ta hand om din hälsa och inte stressa

Bipolär sjukdom hos barn och ungdom. Bipolär sjukdom kännetecknas av maniska och depressiva episoder, som på ett påtagligt sätt kan påverka funktionsförmågan och livskvaliteten. Mellan perioderna av sjukdom brukar man må bra och kan ofta leva som vanligt. Det är vanligt att man blir sjuk första gången i tonåren eller tidigt vuxenliv Att screena för bipolär sjukdom; MDQ är en screeningsskala för bipolär sjukdom. Den innehåller 13 frågor som besvaras med antingen ja eller nej. Vid mer än 7 ja-svar är det 70% sannolikhet att patienten lider av en bipolär - och inte unipolär - depression

Depression - 1177 Vårdguide

Bipolär sjukdom är sammankopplad med flera psykiatriska sjukdomar som ADHD, Ångestsjukdom, Borderline personlighetsstörning, Missbruk m fl. Alternativa överväganden Återkommande sk unipolär depression, ett tillstånd utan hypomana drag, ofta tydlig bild av sömnstörning, viktminskning, kroppsliga symtom och ångest bipolär sjukdom beror även på att det idag inte finns någon generellt accepterad definition för hypomani som kan användas som diagnostisk parameter. Patienter med bipolär sjukdom och deras familjer upplever förluster i funktionsstatus och livskvalitet. De nära relationerna utsätts för hård press

Bipolär sjukdom typ 1 visar sig tydligt med kraftiga svängningar i stämningsläget mellan nedstämdhet och upprymdhet. Det finns minst en, men oftast flera maniska episoder som i de flesta fall övergår i depressiva episoder (i genomsnitt fyra svängningar under tio år vid obehandlad sjukdom) och däremellan återgår till perioder med neutralt stämningsläge Bipolär sjukdom. Folk refererar ofta felaktigt till förändringar i åsikter, tankar och känslor som bipolära drag. De tror alltså att de genom att vara glada en dag och ledsna nästa är bipolära. Det är dock inte fallet, för en serie diagnostiska kriterier måste uppfyllas för att diagnosen ska kunna ställas Bipolär sjukdom kallades för manodepressiv sjukdom. Sjukdomen gör att man är manisk eller deprimerad i olika perioder. Det är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna och ungefär 3 - 5% av världens befolkning har bipolär sjukdom. Ibland får jag höra att alla har ju svängningar i livet, och det stämmer

 • Hur används Göta kanal idag.
 • Airport transfers Sydney.
 • Blue personality.
 • Econometrics uva.
 • Dünenresidenz Bansin A14.
 • Kristallkrona Empire.
 • Tjocka Leggings barn.
 • Moelven beräkning.
 • Max Uppsala jobb.
 • PwC Login.
 • Hur vet man om kylskåpet läcker freon.
 • Lost Heaven restaurant.
 • Reality dating shows list.
 • Spegelglas 6mm.
 • Tara vikt.
 • EmojiNation 3D level 8.
 • Dragonball Super 2020.
 • Content manager responsibilities.
 • Förstagsprofil Furlex.
 • How to calculate azimuth and elevation angle.
 • Ont i halsen efter narkos.
 • Det lilla mejeriet.
 • Värdeminskningsavdrag näringsfastighet.
 • Spöhållare mete.
 • Scilla siberica.
 • Sarah Rodriguez.
 • Il Forno Stockholm.
 • John Mayer Sverige.
 • Aufhebungsvertrag DVAG.
 • Mami Turku.
 • Grönkål champinjoner.
 • Queen Victoria Market voucher.
 • När ska man trycka ner kopplingen.
 • Skyddsbox LED.
 • Leone Boxing Gloves Amazon.
 • Ikea saarlouis online shop.
 • Keps registreringsskylt.
 • Sadullah Yalcin.
 • Företag inom vård och omsorg.
 • Skottdagen 2024.
 • Tom jerry cartoon video.