Home

Inspektionsrapport livsmedel

Lagring av livsmedel är acceptabel (ej på WC, städförråd, rotfruktsrum) Ja Nej EK Inga livsmedel förvaras på golv (bör finnas pallar, vagnar, hyllor, skåp) Ja Nej EK Kem/tekniska produkter förvaras åtskilt från livsmedel Ja Nej E Kontrollen av livsmedel och livsmedelsföretag omfattar hela kedjan från producent till konsument. På denna sida berättar vi om hur kontrollen går till och vem som utför den. Kontrollen är obligatorisk och styrs av EU-lagstiftning Inspektionsrapport Tillsynsavdelningen 2010-12-14 Dnr RA 231-2010/5630 E Berndtsson/M Utvik Inspektion av arkivvården vid Livsmedelsverket . Livsmedelsverket inspekterades av Riksarkivet den 8 december 2010. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg hela arkivverksamheten vid myndigheten utom arkiv

Kommunerna kontrollerar de allra flesta företag som hanterar livsmedel på ett eller annat sätt. Hur får man reda på resultaten? I regel är en inspektionsrapport en allmän handling som man kan begära ut hos den myndighet handlingen finns Vi dokumenterar vårt besök hos dig och skriver en inspektionsrapport som diarieförs och arkiveras. Inspektionsrapporterna är offentliga och vem som helst kan begära ut dem om de vill. Vi skickar också en kopia av inspektionsrapporten till dig. Inspektionsrapporten ska du få inom cirka 14 arbetsdagar - Hantering och märkning av livsmedel Juni 2015. 2015-06-15 1 (17) Livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns branschriktlinjer för Allergi och annan överkänslighet - Hantering och märkning av livsmedel Sammanfattning Dokumentets syfte är att stödja arbetet med livsmedelssäkerhet, underlätta efterlevnaden a

Alla ska känna matglädje och må bra av maten. Därför arbetar Livsmedelsverket för säker mat och bra dricksvatten, för att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor Flytande livsmedel ska anges i volym och övriga livs-medel i viktenhet. Hållbarhetsdatum Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag (artikel 9, 24 och bilaga X) ska anges på alla färdigförpackade livsmedel, med undantag av de produkter som räknas upp i bilaga X. I bilaga X står det även hur datumet ska anges Bygg & Miljö - Inspektionsrapport livsmedel Jädraås skola, 2014-11-25. 5. FolkhälsaBrå - Sammanträdesprotokoll, 2014-11-13. Utbildnings- och kulturnämndens beslut Redovisningen av meddelanden godkänns. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 4 (8) Utbildnings- och kulturnämnde Inspektion av livsmedelsverksamheter. Inspektion av livsmedelsverksamheter. Inspektion av livsmedelsverksamheter. Kontakt Inspektionsrapporter Relaterad information Inspektion av livsmedelsverksamheter Allmän översikt översikt Under Inspektionsrapporter hittar du tre dokument: Inspektionsrapport - Barnomsorg, skolkök Livsmedel. Kontakt Livsmedel Inspektion av livsmedelsverksamheter. Livsmedelskontroll. Den kontroll som Dalslands miljö- och energikontorets livsmedelsinspektörer gör kallas för offentlig kontroll. Regelbunden tillsyn utförs f ör att säkerställa att de livsmedel som produceras, serveras och säljs är säkra på marknaden. Hur går en kontroll till

2019-08 Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, inspektionsrapport. 2019-07 Norrmalms stadsdelsförvaltning, inspektionsrapport. 2019-06 Idrottsförvaltningen, inspektionsrapport. 2019-05 Älvsjö stadsdelsförvaltning, inspektionsrapport. 2019-04 Micasa Fastigheter AB, inspektionsrapport. Bygg & Miljö - Inspektionsrapport livsmedel Jädraås skola, 2014-03-06. 15. Skolinspektionen - Beslut anmälan angående skolan Fjällbyns gymnasieskola, 2014-02-2 1 Bilaga 1 2014-04-03 RA 231-2014/998 Inspektion av arkivvården vid Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa Datum: 2014-03-1

Inspektionsrapporten gäller det datum då kontrollen skedde och resultatet av inspektionen är därför en ögonblicksbild av hur det var precis vid inspektionstillfället, men ger ändå en generell bild av verksamheten. Vi genomför nästan alla inspektioner oanmälda. Det innebär att verksamhetsutövaren inte vet om att vi kommer Bygg & Miljö - Inspektionsrapport livsmedel Vibacka Centralkök, 2014-09-10. 6. Bygg & Miljö - Inspektionsrapport livsmedel Bysjöstrandköket, 2014-09-10. Utbildnings- och kulturnämndens beslut Redovisningen av meddelanden godkänns. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-2

 1. På grund av att vi bytt ut systemet som hanterar våra livsmedels­inspektioner kan vi inte publicera livsmedels­rapporter just nu. Vid frågor, kontakta Livsmedelsenheten på Miljökontoret genom Servicecenter på 019‑21 10 00
 2. Efter inspektionen dokumenterar vi besöket och skriver en inspektionsrapport som diarieförs och arkiveras. Inspektionsrapporterna är offentliga och vem som helst kan begära att få ta del av dem genom att höra av sig till kommunens registrator. Vi skickar också en kopia av inspektionsrapporten till verksamhetsutövaren
 3. linkoping.se/livsmedel Livsbladet Ett nyhetsblad om livsmedel från iljökontoret november 2019 Nytt utseende på vår inspektionsrapport Du som har fått inspektions­ rapport under hösten har kanske sett att den har ett nytt utseende. Innehåll och syfte är detsamma men vi har gjort några förändringar. Har du frågor om den ny
 4. Inspektionsrapport livsmedel 732 Se anmärkning R Gäller även tillsyn av tobak, folköl, receptfria . Kommungemensam Arkiveringsplan KA - revideringsbeslut Ks 279/2019 2019-03-12 sida 8.
 5. Region Gotlands enhet för livsmedel och alkoholtillstånd utför inspektioner, revisioner och provtagningar, registrerar livsmedelsverksamheter och erbjuder information om livsmedelshantering. Våra inspektionsrapporter är i de flesta fall offentliga handlingar. Det innebär att journalister och allmänheten kan ta del av dem

livsmedels- och restaurangnäringarna. I uppdraget ingick att föreslå Bilaga 11 Inspektionsrapport för Direkt tillsyn.....141 Bilaga 12 Tillsynsrapport för BVO..145 Bilaga 13 Kontrollrapport Smiley-ordningen..147 Bilaga 14 Rapport från. Datum: 2014-05-22 1 (2) Hylte kommun Storgatan 8 Tfn 0345 - 180 00 vx sbk@hylte.se Samhällsbyggnadskont. 314 80 Hyltebruk Fax 0345 - 182 22 www.hylte.se Bankgiro 434-4354 Bygg- och miljöenhete Bygg & Miljö - Inspektionsrapport Livsmedel Rabo skola. 3. FolkhälsaBrå protokoll 2015-04-09. Inlägg Lena Schenström (C), Lena Lindkvist (SD), Malin Sand (S). SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-21 Sida 5 (18) Utbildnings- och kulturnämnden Utdragsbestyrkand Av inspektionsrapport den 30 april 2009 framgår bl.a. följande. Det förekommer felmärkta produkter (sill och skinkmarinad) och köttkylen är överlastad. Av inspektionsrapport den 20 november 2009 framgår bl.a. följande. Rutinerna för märkning är bristfälliga Om det finns brister, så kallade avvikelser, måste inspektören ta med det i sin inspektionsrapport och med stöd av lagen kräva eller förelägga innehavaren att problemet ska lösas. Inspektören måste vara pedagogisk och bra på att kommunicera, inte minst när åsikterna om vad som ska göras går isär

Kontakt Inspektionsrapporter Relaterad information Inspektion av livsmedelsverksamheter Allmän översikt E-tjänster Relaterad information Kontakt Bygga, bo och miljö i Höganäs lägeskontroll och mycket mer. Livsmedel, livsmedelsinspektioner, matförgiftning, legionella, radon Livsmedelsverket förelade en av Swedish Meats anläggningar att, vid löpande vite på 100 000 kronor per månad, vidta erforderlig rättelse av en avvikelsepunkt i en inspektionsrapport för att säkerställa att risken att livsmedel förorenades och gjordes otjänliga minimerades

Skurups kommun. Växel 0411-53 60 00 E-post: kansli@skurup.se Öppettider växel: mån-tors 8-16.30, fre 8-15 Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta Postadress: 274 80 Skuru Inspektionsrapport, bilaga 1. Beslut Med hänvisning till vad som framkom vid inspektionen beslutar Riksarkivet att förelägga om följande. • Komplettera arkivredovisningen med volymredovisning, enligt Riksarkivets föreskrifter RA-FS 1997:4 6 kap. • Komplettera klassificeringsstruktur med processbeskrivningar, samt påbörj Hygieninspektion med inspektionsrapport . och muntliga råd för just Er verksamhet. 1 6 00 kr exkl. moms; ÖVRIGT. Mikrobiologisk provtagning på ismaskin och livsmedel: - E-Coli, Salmonella, Campylobakter etc. Kontakta MiljöCheck för offert. miljöcheck. livsmedelshygien. Norrtullsgatan 25 D. 113 27 stockholm

Offentlig livsmedelskontrol

 1. rätta rutiner och att hanteringen av livsmedel är korrekt. Det preventiva arbetet ska förhindra att verksamheten . råkar ut för skadliga och otjänliga livsmedel. I avtalet ingår det rutiner och journaler som är anpassade . för Er verksamhet, samt två inspektioner per år med inspektionsrapport
 2. Livsmedel Rutin för föreläggande och eventuellt föreläggande med vite Dok. nr. Utgåva Framtaget av Giltigt fr.o.m. Sida 1(2) Fastställt/godkänd av Flik/Process Reviderad Rutin för föreläggande och eventuellt förläggande med vite Rutinbeskrivning 1. Efter kontrollbesök ska rapport skickas ut till verksamheten
 3. Kontrollmyndigheten bör skicka den inspektionsrapport eller liknande som myndigheten har sammanställt till den som beslutet riktas till. Av materialet bör framgå vad myndigheten har observerat, den lagstiftning man stöder sig på och vilken bevisning som finns i ärendet

skriva en inspektionsrapport eller ett beslut. Vi kommer att under år 2018 se över vårt kompetensbehov inom området livsmedel, vilket har anmälts till SLV (2017), eftersom butiken inte var certifierad för ekologisk hantering vid kontrolltillfället Samverkan för bra miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet 26 kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm samverkar för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. Här kan handläggare ta del av operativa projekt, handläggarstöd och seminarier. Företag och allmänhet som har frågor som rör miljö, hälsa och livsmedel hänvisas till kommunens miljökontor Miljöförvaltningen är den myndighet som ansvarar för miljön i Stockholms stad, både utomhus och inomhus. Förvaltningen arbetar aktivt för att du som stockholmare ska bo i en frisk och hälsosam miljö Bygg & Miljö - Inspektionsrapport Livsmedel Bysjöstrandköket, 2015-04-08. Bygg & Miljö - Inspektionsrapport Åbyggeby, 2015-04-21. Bygg & Miljö - Beslut om tillsynsavgift Åbyggeby skola, 2015-04-21 • Inspektionsrapporter ska tolkas • Personalen inte vill följa de rutiner man bestämt • Man vill förändra sina rutiner och omarbeta sin egenkontroll • Man vill värdera sitt arbetssät

Här redovisas livsmedelsinspektioner som genomförs i Borås Stad. Inspektionerna delas in branschvis och i bokstavsordning. Inspektionsrapporterna redovisas som pdf-dokument med namn på verksamheten (verksamheter med siffror i namnet har namngetts utifrån hur sifferkombinationen stavas, till exempel 55 blir femtiofem) och inspektionsdatum Restauranger, butiker och andra som hanterar livsmedel har ett särskilt ansvar för människors hälsa. Allt vi äter och dricker ska verksamheten ta hand om så att vi inte blir sjuka av livsmedlet. Miljöavdelningen på Eslövs kommun har som uppgift att kontrollera att hanteringen av livsmedel sköts rätt och på ett hygieniskt sätt enligt livsmedelslagstiftningen. Livsmedel [ I miljö- och hälsovårdsförvaltningens inspektionsrapport anges att miljö- och hälsoskyddsinspektören besökte Alyousef Group AB:s lager för livsmedel. I tabellen som åtföljde inspektionsrapporten kan utläsas att drygt 29 000 burkar och flaskor av där närmare angivna sorter och mängder fanns i lagret och inte i butiken Inspektionsrapport - Tillsyn avseende hälsoskydd på Earslovs skola- 2018-10-31 (dnr 2018-002451/2) Inspektionsrapport - Inspektion avseende livsmedel på Qresundsgymnasiet - 2018-12-*11 (dnr 2Q]_8;()Q2(>95/1) Inspektionsrapport - Tillsyn avseende hälsoskydd på Sygminariesky- 2018-l 1-1§i(dnr2018-002672/2

och frysar samt inspektionsrapport. § Provtagning av livsmedel inklusive hygienprovtagning med. tryckplattor. § Upprättande av ritning över lokal och inredning. § Övrig support, timarvode. Priser § Hygieninspektion med rapport och hygienprovtagning. med tryckplattor samt temperaturkontroll av kylar och frysar - 1 800 kr Kemikalier i varor som kommer i kontakt med livsmedel R - 2015:11 . 6 . Göteborgs Stad Miljöförvaltningen . Metod . Genomförande . I projektet besökte vi 35 butiker som har ett sortiment som innehåller varor som kan komma i kontakt med livsmedel. Vi skickade ut ett brev inför besöket där vi förklarade bakgrunden till besöken Inspektionsrapporten skrivs ut på plats med hjälp av en bärbar skrivare och resultatet av kontrollen kan diskuteras med företagaren i samband med inspektionen. För närvarande finns checklistor för storhushåll, livsmedelsbutiker, konditorier och grossister

Var kan jag läsa resultat från restaurangkontroller

 1. om livsmedel bereds till känsliga konsumentgrupper. Restauranger i riskklass 2 har generellt någon form av hantering rå köttvara och samtidigt serverar mellan 250 och 2500 portioner per dag och/eller bereder mat till känsliga konsumentgrupper. Med känsliga konsumentgrupper menas, barn under fem år, personer med nedsatt immunförsvar
 2. Gemensam inspektionsrapport skickades ut, med undantag för de gånger då fastighetsägaren var operatör för köldmedieaggregaten. livsmedel uppmättes, trots detta, ingen felaktig förvaringstemperatur. Två av verksamheterna hade ingen kontinuerlig temperaturövervakning a
 3. Kontakt Inspektionsrapporter Relaterad information Inspektion av livsmedelsverksamheter Allmän översikt E-tjänster Relaterad information Kontakt Bygga, bo och miljö i Höganäs lägeskontroll och mycket mer. Livsmedel, livsmedelsinspektioner, matförgiftning, legionella, radon

Livsmedelsverksamhet - Östersund

 1. Åtgärd/handling Inspektionsrapport med beslut om avgift Ärendemening Delegeringsbeslut miljö - och byggnämnden 2019 Utgående Datum 2019 -01 -17 Diarienr. MB 2019/2 Diariebtkn. Handläggare Anneli Svensson Avs./mot. Nice Inn / Åtgärd/handling Inplacering i avgiftsgrupp livsmedel Ärendemening Delegeringsbeslut miljö - och byggnämnden.
 2. Kontakt Livsmedel Inspektion av livsmedelsverksamheter Matförgiftningar och livsmedelshygien När dricksvattnet Allmän översikt Under Inspektionsrapporter serveringar och övrigt Inspektionsrapport - Livsmedelsindustri I dokumentet finns en tabell där smiley
 3. 298 träffar på livsmedel inom hela webbplatsen. Inspektionsrapport livsmedelskontroll Veingeskolan 620-624 21. Inspektionsrapport livsmedelskontroll Fridhemsgården, Handlingar. 2021-03-09 Byggnadsenheten Humlegången 6 312 80 Laholm Växel: 0430 livsmedelsbutik och bageri som är öppet året runt
 4. Båstads kommun är skyldig att ta ut avgift för kontroll enligt livsmedels‐ och foderlagstiftningen. Riksdagen (bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357) antog regeringens proposition 05/2006:128 att den offentliga kontrollen i Sverige av livsmedel och foder ska finansieras med avgifter och att dessa avgifter ska ge full täckning för de kostnader som är förknippade med denna offentliga.
 5. Du får en inspektionsrapport sänd till dig. Har du synpunkter eller frågor på inspektionen eller rapporten, så är du välkommen att höra av dig till miljöenheten. Kravet på egenkontroll gäller alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att orsaka olägenheter eller skada för människors hälsa eller för miljön
 6. Inspektionsrapporter är offentliga eftersom Miljöenheten är en myndighet. Det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och vill veta till exempel resultat från en inspektion lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess
 7. Livsmedel och hälsa Undermeny för Livsmedel och hälsa. Miljöskydd Undermeny för Miljöskydd. Djur och lantbruk Undermeny för Djur och lantbruk. Naturvård, Efter besöket får fastighetsägaren en inspektionsrapport som anger miljöenhetens bedömning av anläggningen

Livsmedelsverke

OrganisationHörby kommun DokumenttitelAdministration/Miljöskydd/Livsmedel/Häl soskydd Sida 2 (8) Förvaltning / avdelningBygg & Miljö UnderrubrikLantbrukstillsyn. I inspektionsrapporten, Grönsaker låg framme på bord och jäste, livsmedel förvarades på golv i öppna kartonger och det var mycket smutsigt i både kylskåp och diskmaskin En restaurang i Söderköping har brister i kontrollen av förpackningsmaterial och temperaturer av livsmedel. Det framkommer av en inspektionsrapport från miljökontoret vilket inte ska förekomma i en inspektionsrapport utan endast i beslut. Ingen av de kontrollerade inspektionsrapporterna innehöll ska-krav mot verksamhetsutövare. Ordet ska används endast vid information om lagstiftning och vilka skyldigheter verksamheten har. Kontroll inom livsmedel har skett genom granskning av fem delegationsbeslu Livsmedel och hälsoskydd E-tjänst. Blankett. Frisörer - checklista inspektionsrapport Blankett. Hygienlokaler - checklista inspektionsrapport Blankett. Livsmedelsanläggning - registrering Till e-tjänsten. Yrkesmässig hygienisk behandling, bassängbad, undervisningsverksamhet eller.

Sök - hoganas.s

Var tredje av Östersunds centrala restauranger brister i renlighet. Det visar en genomgång som LT.. Upplev Mark . Lyssna Language Kart Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor publicerar också en årsrapport om sin verksamhet med en översikt över inspektionsprogrammen och de allmänna resultaten . Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor är en del av Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd och är beläget i Grange, Co. Meath, Irland

Livsmedelskontroll - Dalslands Miljö & Energiförbun

När marken ägs av annan än kommunen krävs det att markägaren uttryckligen ber kommunen om hjälp med fordonsflytt. Markägaren ska först ha kontaktat fordonsägaren och bett denne att flytta fordonet I inspektionsrapport den 24 februari 2009 anges att omdömet avseende företaget vid inspektionstillfället blev underkänd. Oförpackade livsmedel förvarades på serveringsdisken. Det låg också ovidkommande föremål i gamla frysrummet i form av uttjänta lysrör, plastpåsar med egenkontrollprogram, fläkt,.

Inspektionsrapporter - Sö

Inspektion av livsmedelsverksamheter - hoganas

Bland annat var städredskapen där smutsiga, livsmedel förvarades på golvet och maten i buffén hölls inte tillräckligt varm. Det här framgår av en inspektionsrapport. Krogarna måste nu. Då granskar vi anläggningen, skötsel och egenkontroll. Tillsyn kan även ske vid klagomål. Vi tar ut timavgift för vår tillsyn. I tillsynstiden ingår förberedelser för inspektion, tillsynsbesök, resa, inspektionsrapport, registrering och expediering. Mer information om bassängba Inspektionsrapport efter tillsyn enligt miljöbalken skickas till verksamhetsutövaren inom tre veckor. Företagare och privatpersoner som vänder sig till livsmedelsenheten kontaktas inom en vecka. Anmälan om försäljning av folköl och tobak registreras och bekräftas inom en vecka. Vid frågor kontakta: Samhällsbyggnad på telefon 0155-24.

 • Quiz Aftonbladet.
 • Målsägandebrott enskilt åtal.
 • Schindelhauer b2b.
 • Nord och sydpol magnet.
 • Trosa Stockholm.
 • Madame Butterfly in english.
 • Dagens datum siffror.
 • 5 SSW schon dicker Bauch Zwillinge.
 • Aviva CEO.
 • Drickbuljong lidl.
 • He lives in you Lion King scene.
 • Standard East Norwegian.
 • Specialized Epic EVO usa.
 • Date Karlsruhe.
 • Loom Bänder Anleitung Gabel.
 • Real Madrid vs Barcelona 2018.
 • Aktivera samtal väntar Fello.
 • Studentdimission 2020 Borgå.
 • Puch cykel børn.
 • Suzuki Marauder 800.
 • Blutspendedienst Hamburg Online Termin.
 • Var ligger Örebro.
 • Munbloss farligt.
 • Tics behandling.
 • Vad är skiftesman.
 • Träbets Biltema.
 • Monovision nackdelar.
 • Zaragoza.
 • Apple TV jämför.
 • The MathWorks AB.
 • Sig Sauer P226 Airsoft CO2.
 • Female angel names.
 • Top Fit Bayreuth preise.
 • Wie alt ist Cleo von H2O.
 • Väggmonterad blandare tvättstuga.
 • Fruity Loops free download Android.
 • Tanzschule Schäfer.
 • Var hittar man björkvril.
 • Malin My Wall.
 • Balklänning Lund.
 • Villa di seminyak, bali private pool.