Home

Kolmonoxid påverkan på miljön

Miljö- och hälsoeffekter. Kolmonoxid absorberas i människors och djurs lungor och binds starkt till blodets hemoglobin och därmed hämmas kroppens syreupptag13 14. Huvudvärk, yrsel, trötthet, omtöckning, illamående, kräkningar, medvetslöshet kan vara symptom på att man har drabbats av kolmonoxidförgiftning15 Till dessa föroreningar, som vi kan kalla indirekta växthusgaser, hör exempelvis kolmonoxid och en del kolväten. Trafik är den största källan till utsläppen. Ozon och många indirekta växthusgaser är även farliga för människors hälsa. Marknära ozon kan också orsaka betydande skador på växtligheten Viktiga potentiella miljö - och hälsoeffekter av luftföroreningar framgår av nedanstående faktaruta. Faktaruta Miljö och hälsoegenskaper för några ämnen Kolmonoxid Kolmonoxid från vägtrafik är främst ett problem i gatumiljö även om halterna numera är så låga i Sverige att effekter sannolikt inte uppkommer. När kolmonoxid tas upp i kroppen minskar blodets syre Koloxid kallas ibland även för kolmonoxid och är en förening av kol och syre. Gasen bildas vid ofullständig förbränning av fossila eller organiska ämnen. Koloxid är en färg- och luktlös gas som kan försämra blodets förmåga att transportera syre vilket leder till trötthet och koncentrationssvårigheter

Utsläpp i siffror - Kolmonoxid (CO

Flygplan släpper förutom växthusgasen koldioxid även ut vattenånga och kväveoxider som på hög höjd också har stor effekt på klimatet. Din klimatpåverkan när du sitter i ett flygplan är därför ungefär lika stor som om du kör ensam samma sträcka i en vanlig bil Koldioxid ligger i dag bakom cirka 60 procent av den totala förstärkningseffekten och metangas står för ungefär 30 procent. Då är det intressant att notera att cirka 80 procent av världens energiförbrukning kommer från fossila bränslen, som ligger bakom majoriteten av utsläppen av koldioxid Sjöfarten leder till utsläpp i luften av till exempel svaveloxider, kväveoxider och koldioxid. Transporterna innebär även risk för att fartyg ska orsaka vattenförorening bland annat genom den last de för, det avfall som genereras ombord eller vid bunkring och läktring av skadliga flytande produkter (till exempel olja)

Kolmonoxid är en mycket giftig lukt- och färglös gas som försämrar blodets syreupptagningsförmåga vilket kan leda till att du blir trött och okoncentrerad. Om du har en bil med katalysator så minskas utsläppen av kolmonoxid Koldioxid - bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten. Koldioxid är den växthusgas som bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten. Ofta får halten koldioxid i atmosfären utgöra ett mått på hur mycket växthusgaser vi kan tillåta oss att släppa ut i framtiden

Experterna: Corona är inte alls bra för miljön - tvärtom. Luften är renare och koldioxidutsläppen mindre. Men långsiktigt riskerar coronakrisen att bli negativ även för miljön. Det säger Johan Javeus och Johanna Jeansson i Makrorådet Att tillverka cement är gasnak miljöbelastande, dels av att man behöver komma upp i ganska hög temperatur (ca 1450 grader) och dels av att när kalkstenen bränns (kalcinering) frigörs koldioxid från själva kalkstenen. Räknat på ett ton kalsten blir ca 56% bränd kalk och 44% koldioxid Kolmonoxid bildas i samband med ofullständig förbränning. Nya renare fordon har kraftigt minskat utsläppen från vägtrafiken. Halterna ligger normalt långt under miljökvalitetsnormen men vissa år överskrids miljökvalitetsnormen enstaka dagar på Sveavägen i samband med motorträffar med äldre bilar Här redovisas jordbrukets påverkan på miljön, samt ekonomiska och sociala faktorer. Miljömålen samt andra samhällsmål följs upp och hexaklorbensen, kadmium, kolmonoxid, koppar, kvicksilver, kväveoxider, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), partiklar (PM10 och PM2,5), sot, svaveldioxid och zink. Statistiken publiceras på.

Det är miljöbelastande att tillverka kläder. Det krävs stora mängder kemikalier, vatten och energi för att framställa fibrer, färga och tillverka tyger och transportera kläder. Farliga kemikalier kan skada miljön i det land där kläderna tillverkas och innebär en risk för de som arbetar i odlingarna och på fabrikerna Elproduktionens påverkan på närmiljön. Alla kraftverk påverkar den lokala miljön runtomkring dem. Denna påverkar sker delvis direkt eftersom de tar upp plats på marken och därmed tränger undan djur- och växtliv, men också indirekt beroende på kraftslag. Vattenkraftverk påverkar hela det ekologiska systemet i det vattendrag som. Det finns risk för mycket hög påverkan på planeten - undvik eller ställ högre krav på varor i denna kategori. Gult = Var försiktig. Utmaningar finns inom miljö och/eller djurens välfärd - var försiktig med varor i denna kategori. Grönt = Ät ibland. Välj varor med grönt ljus om du äter kött, ost eller ägg Frisk luft, Giftfri miljö,Hav i balans, levande kust och skärgård samt Ingen övergödning. Anknytning finns också till den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen när det gäller kolväteut-släpp från äldre tvåtaktsmotorer, effektivare energianvändning, buller, avfall och giftfri miljö

Läkemedel behövs för att förebygga, lindra och bota sjukdomar. Men användning av läkemedel kan göra att läkemedelsrester sprids i naturen. Där kan vissa av dem göra skada, framför allt på fiskar och andra djur som lever i vatten. Spola aldrig ner läkemedel i toaletten eller handfatet Även om katalysatorer minskar utsläpp tar de inte bort alla föroreningar. Katalysatorns främsta uppgift är att förvandla kolmonoxid, och andra giftiga fordonsutsläpp, till koldioxid. Katalysatorer fungerar dock inte fullt ut på kortare bilsträckor, eftersom de behöver vara uppvärmda Negativ påverkan fortplantningen kan indelas i ofrivillig barnlöshet, missfall, nedsatt Primärvård, företagshälsovård, mödravård och de arbets- och miljö medicinska klinikerna får ofta frågor kring arbetsmiljörisker vid graviditet. Avsikten är att Kolmonoxid Kolmonoxid nedsätter syretransporten i blod hos. negativa konsekvenser på miljön. Det kan röra sig om utsläpp av farliga ämnen till vatten. Det kan också vara farliga ämnen som sprids till luft, exempelvis gaser från kemiska ämnen eller partiklar i röken från bränder. Räddningstjänst & miljö vänder sig till dem som agerar på en olycksplats. Bokens målgrupp är främs Den största påverkan hittas i Stockholms och Västra Götalands län där cirka 34 respektive 28 procent av de grunda kustmiljöerna är negativt på-. Idag finns upattningsvis cirka 760000 fritidsbåtar i Sverige, vilket är en av de högsta siffrorna. i världen sett till befolkningens storlek

All energiproduktion ger upphov till någon form av miljöpåverkan. Sett till solcellers livscykel uppstår den största miljöpåverkan vid själva tillverkningen. När solcellerna producerar el bidrar de istället till flera miljöfördelar Många i Sverige känner inte till den påverkan som tillverkningen av läder har på människor och miljö, främst i de länder där lädret tillverkas. Läderindustrin använder mängder av kemikalier i lädertillverkningen. Flera av dem är miljö- och hälsofarliga, och kan orsaka cancer och allergier McDonalds inverkan på miljön. Den påverkan som sociala medier har på oss ungdomar idag är ohållbar. Förändring måste ske, influencers måste någon gång kolla upp ur telefonen och se verkligheten de varit med och skapat! Generation Z, födda mellan 1995-2014,.

Andra växthusgaser - Naturvårdsverke

 1. [ÅK 7-9]Korrosionsskydd och bilars påverkan på miljön. Jag har två frågor och det ena är om korrosionsskydd. Hur gör man för att skydda t.ex metaller mot korrosion? Jag har läst lite om förzinkning, dvs galvanisering och förstår det sådär
 2. skar Triboron även mängden skadliga utsläpp av kolmonoxid (CO) och kolväten (HC) med 25%. Verfierade resultat i verkliga samt laboratorietester visar att borsammansättningarna och substanserna som används i produktionen är inte skadliga för miljön
 3. IMM bedriver forskning och utbildning inom miljömedicin, det vill säga hur miljö och levnadsvanor påverkar människans hälsa. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicinsk riskbedömning
 4. naturen. Påverkan sker också direkt genom olika typer av markanvänd-ning. I miljöräkenskaper redovisas vilka mängder av utsläpp och avfall som varje näringslivsbransch genomsnittligt genererar vid sin produk-Natur-resurser Utsläpp Deposition Belastning Skador på miljö, hälsa, infrastruktur etc Ekonomi Energi Material Milj
 5. imera miljöbelastningen från olyckor. Globalt sett är den oftast inte av så stor betydelse,.

Tema Livscykelanalys visar mjölkens påverkan på miljön 8 mars, 2002; Artikel från Chalmers tekniska högskola; Ämne: Natur & teknik I en doktorsavhandling på Chalmers har livscykelanalys (LCA) använts för att undersöka miljöpåverkan av mjölk genom hela produktionsprocessen, men med särskild betoning på den industriella produktionen på mejerierna Redan på kaffeplantagerna börjar nämligen kaffets påverkan på miljön. Enligt statistik från Naturskyddsföreningens Kaffefolder använder sig så mycket som 70 procent av de konventionella kaffeodlingarna av mycket giftiga bekämpningsmedel, däribland Parakvat, Endosulfan och Lindan Vidare har fysisk miljö beskrivits av Fridell (1998) som menar att den består av olika beståndsdelar som samverkar, exempel på dessa är yta, volym, ljus, ljud, inredning, färg och rumsuppfattning. Dessa lägger basen för individens känslor gentemot miljön, vilka är subjektiva och kan vara stimulerande eller hindrande Bilarna i Sverige är indelade i olika utsläplasser för att konsumenterna lättare ska kunna se och jämföra bil som ger minst påverkan för miljön. Utsläplassningen styrs av bilens utsläpp av kolmonoxid, kväveoxider, kolväten och partiklar (dieselbilar) Kolmonoxid som finns i cigaretter angriper kroppens celler och tömmer dem på syre. Kombinationen av sammandragningen och kolmonoxiden, leder till att syre- och blodtillförseln i huden förhindras, och majoriteten av rökare får en mer blek, kall och gråaktig hudton. Med andra ord - huden kvävs inifrån

- fråga om buller och kolmonoxid Stockholm 2016-06-27 Prövotidsredovisning i mål nr M 1680-10, AB Fortum Värme samägt med Stock-holms stad tillstånd till kraftvärmeproduktion vid Hässelbyverket Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt deldom 2015-05-28 i rubricerat mål åberopas Experiment innebär manipulation av variabler. Forskaren behöver identifiera utmärkande faktorer och sedan introducera dem eller exkludera dem från situationen så att en effekt kan uppmätas. Experiment innebär detaljerad empirisk observation av förändringar som introducering av potentiella faktorer följs utav. De involverar även en precis mätning av förändringar som observeras Påverkan från transporter kommer från hur vi väljer att flytta människor och varor, som mat och kläder, från ett ställe till ett annat. När vi är i butiken och väljer vad vi ska laga till middag, väljer vi också vilken påverkan vi kommer att göra på miljön När Allt om Bilar skrev om den påverkan litiumbatterier har på vår miljö kom det ordentligt med reaktioner - från elbilens förespråkare och motståndare.. Texten baserades på en text från Veckans affärer som innehöll en del gammal statistik, även om frågeställningen fortfarande är aktuell.. Det forskas en hel del kring batterier, mycket tack vare den stora satsningen på elbilar För miljön är det viktigt att begränsa den sammanlagda köttkonsumtionen och att välja kött som producerats med omsorg om miljö och djurskydd. Påverkan på klimatet. Djurproduktionen står för nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser

Ämnen inom fordonstrafiken som påverkar människa och milj

VÄGSALTETS PÅVERKAN PÅ MARK OCH VÄXTER orsakar skada på miljön i allmänhet och även skador på fordon och konstruktioner som broar m.m. Vägsalt får fordon och järnkonstruktioner att rosta vilket leder till ökade kostnader för reparationer av skador på konstruktioner Maten vi äter påverkar miljön mer än du kanske vet. Hela en fjärdedel av hushållens påverkan på klimatet kommer från maten. Om vi ändrar på hur vi äter skulle vi kunna halvera utsläppen av växthusgaser

Kolmonoxid - Wikipedi

Miljömålen beskriver ett miljö-tillstånd och en påverkan på miljön som är miljömässigt hållbar på lång sikt. Miljömålen är i huvudsak tänkta att vara uppfyllda till år 2020. Ett av målen, Ingen övergödning • • • • 2. 18. lagring och spridning av gödsel Tandvårdens påverkan miljön I tandvården används en hel del kemikalier. Även om mängderna varje enskild mottag­ ning kan tyckas vara små så påverkar det stora antalet mottagningar och antalet olika kemika­ lier sammantaget miljön. De allra flesta som arbetar inom tandvården är dock medvetna nä

Information om kolmonoxi

 1. Legeringar har andra egenskaper än rena ämnen. Stål är en legering av främst järn och kol men även andra legeringsämnen kan ingå till exempel nickel, krom och mangan. I legeringen tillför dessa ämnen olika egenskaper som gör att stålprodukter kan Läs mer
 2. Forskning om miljö och hälsa handlar bland annat om hur den allmänna miljön i och omkring våra bostäder, liksom förekomsten av giftiga metaller och hormonstörande ämnen i vår föda, påverkar hälsa och välbefinnande. Det är särskilt angeläget att studera effekterna hos de grupper som är mest sårbara, antingen på grund av högre exponering, eller på grund av större.
 3. Projektet Utsläpp från olyckor, påverkan på möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen - Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet har initierats och drivits på Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet vid Räddningsverket (SRV) med finansiering från Miljömålsrådet vid Naturvårdsverket (beslut 2006-01-18)

Så påverkar olika trafikslag klimatet Hallå konsument

Läkemedels påverkan på miljön De flesta läkemedel vi använder utsöndras via urinen i oförändrad form eller som metaboliter och hamnar till slut i avloppet. Läkemedelsresterna kan sedan nå vattendrag och grundvattnet trots passage genom avloppsreningsverken eftersom dagens reningsverk inte är byggda för att rena bort läkemedel Människans påverkan på miljön eller antropogen påverkan på miljön inkluderar förändringar i biofysiska miljöer och ekosystem , biologisk mångfald och naturresurser som orsakas direkt eller indirekt av människor, inklusive global uppvärmning , miljöförstöring (såsom försurning av havet ), massutrotning och förlust av biologisk mångfald , ekologisk kris och ekologisk kollaps Jaktens påverkan på miljön. I Sverige finns det idag cirka 300 000 registrerade jägare. Dessa jagar under jaktsäsongen - som sträcker sig från augusti till februari. Men vilken miljöpåverkan har denna jakt? Vi tittar närmare på jakt och miljö i Sverige About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Vi minimerar våra produkters och våra processers påverkan på miljön - lokalt och globalt. Vi fokuserar särskilt på att kontinuerligt minimera CO2-avtrycket, och våra produkter är och ska förbli bland de absolut bästa på detta område Visste du att det till exempel går åt 2 700 liter vatten för att ta fram ett t-shirt av bomull? Textilier har stor påverkan på miljön, klimatet och hälsan. L..

Mänsklig påverkan - Världsnaturfonden WW

 1. Geografisk påverkan. En jättedamms effekter på samhället kan vara betydande. Exempelvis har De tre ravinernas damm vid Yangtze i Kina att skapat en reservoar som är nästan 600 km lång. Byggandet av dammen tvingade över en miljon människor att flytta, och reservoaren har dränkt många arkeologiska lämningar. [13] Det upattas att 40-80 miljoner människor världen över har.
 2. ska den negativa påverkan på miljön
 3. På flera ställen bygger man vägar intill skolor och dagisverksamheter där barn och vuxna får i sig avgaser och gifter som inte är bra för kroppen. Vi tänker inte på att varje gång vi startar bilen och börjar köra iväg bidrar vi till växthuseffekten. När vi då kör förbi dagis med lekande barn som springe
 4. ska sin miljöbelastning i odling, produktion och transport. Den klart viktigaste åtgärden för att förbättra miljö.
 5. Här är allt du vill veta om kärnkraftens påverkan på miljön. Betty Regnström Reporter. Kärnkraft är ett hett ämne i miljödebatten. Foto: TT
 6. mänsklig påverkan, det vill säga uppvärmning av haven och försurning, är viktigare för havens globala roll som koldioxidsänka än regional påverkan från till exempel fiske och övergödning. Effekter av klimatförändringar och ökade koldioxidhalter på den marina miljön.. 5 + +
 7. Resultat från en stor enkätundersökning sammanställd av Folkhälsomyndigheten visar hur miljöfaktorer påverkar barns hälsa och att vissa grupper av barn är mer utsatta än andra. Miljöhälsorapporten, som denna gång inriktats på barn, tas fram vart fjärde år och följer utvecklingen över tid av miljöns effekter på människors hälsa

Rök från skogsbränders påverkan på hästar Rök från skogsbränder kan förorena luften med små partiklar som är ohälsosamma för både djur och människor. De små partiklarna i brandrök kan ansamlas i luftvägarna och ge sveda i ögonen, rinnande näsa och bronkit Sertralins påverkan på miljön och samhället. Effektiviteten i relation med årskostnaden . Diagrammet visar visar hur effektiviteten mätt i (QALY) relation tills årskostnaden förläkemedel per individ för SSRI-preparaten. Frågefunktionen är nu avstängd, se tidigare ställda frågor och svar nedan Vi människor lever på en planet med begränsade resurser och det sätter gränser för vårt handlande. Mänsklig påverkan är nu den huvudsakliga kraft som driver stora förändringar i världens miljö. Redan i dag överskrider vi, eller riskerar att överskrida, naturens ramar på flera områden Fjärrvärmens påverkan på miljön I vår del av världen behöver vi värme till våra hus - och värmeproduktion kräver energi, som i sin tur påverkar miljön. Därför är det viktigt att välja ett bra uppvärmningsalternativ med låg miljöpåverkan Miljö & Säkerhet BIL Sweden för statistik och arbetar aktivt som representant för branschen med frågor som rör fordonsmarknaden. Vi för våra medlemmars talan i de frågor där branschen har samsyn, bland annat när det gäller frågor om lagar och regler, skatter, samt trafiksäkerhet och vägfordons påverkan på miljön

Miljö och hälsa - Transportstyrelse

lokala och globala ansvar för människa, miljö och ekonomi. Vi som lever, bor och verkar i Växjö år 2030 orsakar som samhälle ingen negativ påverkan på klimatet. Europas grönaste stad ska år 2030 vara klimat- och miljösmart, trygg och tilli tsfull, rättvis och ansvarstagande, växande och inkluderande, grön och hälsosam Du kan göra skillnad. För att minska påverkan på miljön och klimatet behöver vi alla ta ansvar. Genom att göra kloka val i din vardag eller i din verksamhet gör du en viktig insats. Här är några tips på hur du kan agera mer miljövänligt och klimatvänligt Vi bedömde och viktade olika delar som teknik (tex åtkomlighet i markerna och möjlighet att bygga), ekonomi och påverkan på miljön innan beslutet om ledningsläget togs. Den grundliga analysen gör att vi känner oss trygga med att den ledningssträcka som vi nu bygger är långsiktigt hållbar och det alternativ som ger minst påverkan i området

Föroreningar - Teoriakuten 202

Länsstyrelsen Västernorrland Publikation nr 2020:10 . Luftrapport 2018. Utsläpp till luft från fasta anläggninga I insändaren skriver Anna att hon inte kommer på så många bra hållbara argument för att välja smör istället för margarin. Det behövs bara ett argument: Margarin innehåller palmolja! Hon skriver att smöret skulle förstöra miljön och ja viss påverkan på miljön har all produktion oavsett om det är matvaror eller annat

Växthuseffekt och växthusgaser- vad är det egentligen

• Västerås påverkan på miljön ligger inom de planetära gränserna • Västeråsarnas ekologiska fotavtryck är på en hållbar nivå Tre målområden Program för ekologisk hållbarhet fokuserar på tre målområden där vi som kommun påverkar miljön antingen genom konsekvenser av beslut som tas Utsläppen påverkar miljön, både lokalt och globalt samt din hälsa. I testet har vi mätt hur mycket kolmonoxid, oförbrända kolväten och stoft som bildas och släpps ut via skorstenen när du eldar i pannan. När du jämför så tänk på att en panna som har lägre utsläpp av ett ämne kan ha högre utsläpp av ett annat ämne

Video: Experterna: Så påverkar coronaviruset miljön

Utsläppen av koldioxid är den största orsaken till klimatförändringarna. Ökningen av den globala temperaturen leder till att glaciärer smälter, havsnivåer stiger och att väderförhållanden och naturkatastrofer blir mer extrema. Människor drabbas hårt av klimatförändringarna och miljöförstöring, speciellt de som lever i fattigdom och som är beroende. Miljö och klimat påverkas av våra energival. Alla behöver energi. Vi vill ha ljus och värme när det behövs och ibland även kyla. Samtidigt påverkar all energiproduktion miljön och ofta även klimatet. Därför har det betydelse hur du och jag använder energi och vilka energival vi gör. Men det finns också mycket energiproducenterna kan göra - och gör - för att minska påverkan. Miljöbedömningsmetoders påverkan på miljö, arkitektur och arkitekter Marita Wallhagen har undersökt hur miljöbedömningsmetoder fungerar som miljöbedömningsverktyg och beslutsstöd samt deras relation och påverkan på miljön, arkitektur och arkitekter Motivet är att förhindra utsläpp till miljön av de giftiga tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly. Ett bra alternativ till engångsbatterier är uppladdningsbara batterier. Var uppmärksam på alla dolda, inbyggda batterier i t ex sladdlösa apparater, miniräknare och gratulationskort Bil och miljö. Bil och miljö. Läs Som bilägare kan du göra flera saker för att minska bilens påverkan på klimatet. Du kan till exempel välja bra däck och undvika att tvätta bilen på gatan. Alternativ till att ha egen bil

Det är första gången som godisets påverkan på miljön har analyserats. Studien är gjord på uppdrag av Nordiska ministerrådet och Livsmedelsverket och baseras på livscykelanalyser av godis, chips och läsk Vad har solenergi för påverkan på miljön? 18 Jan. Solcellen som en produkt är komplicerad att framställa men när man väl använder den så är det enkelt. Det som gör solcellen mer miljövänlig i drift än till exempel fossila bränslen för att solcellen inte har något utsläpp Vad har avgaserna för effekt på oss och miljön? Avgaserna ger upphov till många olika skador, både på vår natur och på oss själva. Kväveoxider (NOx) har en gödande effekt på mark och vatten. Överskottet på kväve i marken läcker ut till våra kustområden och bidrar till övergödningen i havet

 • SQL WHERE datetime.
 • Stjärntecken vänskap.
 • Gracie italy.
 • Visar ivrare.
 • Promobil Stellplatz Bayern.
 • Nacka musikskola.
 • In vitro diagnostik definition.
 • Dobby Quotes.
 • Change desktop background Windows 7 disabled by administrator.
 • Felicia Feldt make maka.
 • Varbi API.
 • Anti hero series.
 • Semuc Champey caves.
 • Jurassic World 2 full movie.
 • Augustinus Fonden tobak.
 • Chelsea 19/20.
 • Harry Potter Studio Tour tickets resale.
 • Böjbar skarvdel gardinstång.
 • Science articles for Students.
 • Jack Sparrow real name.
 • Epiphone Wiki.
 • Västanhem Jönköping.
 • Kladdkaka dinkelmjöl.
 • Näringsjägaren recension.
 • GoPro Studio old version.
 • Parkeringsskylt utan tilläggstavla.
 • MUZZY Level 2.
 • BMR calculator australia.
 • Rikard Skoglund olycka.
 • Unfall A1 Hamburg heute.
 • Krav på öppningsbara fönster.
 • Rashguard BJJ dam.
 • Space station launched.
 • Dragon Scale evolve.
 • Maluma y sus hijos.
 • Elisabeth Murdoch.
 • ELM327 OBD2.
 • UFC mästare.
 • Miss A Min.
 • Stellenangebote Stadt Saalfeld.
 • Grävmaskin utbildning Örebro.