Home

Lag 2012 453 om register över nationella vaccinationsprogram

Lag (2013:637) om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2013:637; Förarbeten Rskr. 2012/13:280, Prop. 2012/13:116, Bet. 2012/13:SoU27 Omfattning ändr. 1, 3, 5, 9, 13 §§ Ikraftträder 2014-01-0 Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2012:453; Förarbeten Rskr. 2011/12:260, Prop. 2011/12:123, Bet. 2011/12:SoU20 Ikraftträder 2013-01-0 / Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram / SFS 2012:453 Lag om register över nationella vaccinationsprogram 120453.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.. Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m. Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2020:1194

Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m. Departement: Socialdepartementet Utfärdad: 2012-06-14 1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Folkhälsomyndighetens verksamhet när det gäller nationella vaccinationsprogram och vaccinationer mot sjukdomen covid-19. Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram Departement Socialdepartementet Utfärdad 2012-06-14 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:452 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-05-15: Lagens tillämpningsområd

SFS 2012:453 Lag om register över nationella

Lag om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram; utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 3, 5, 9 och 13 §§ lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram ska ha följande lydelse. 1§ Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Folkhälsomyn Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram dels att 12 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 12 § ska utgå, dels att 3, 6 och 13 §§ ska ha följande lydelse. 3 §2 Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-mentets och. 5.1 Registret över nationella vaccinationsprogram Lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram trädde i kraft den 1 januari 2013 tillsammans med vissa ändringar i smittskydds-lagen (2004:168). Förarbetena till lagen finns i propositionen Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (prop. 2011/12:123). Lagen är e I lagrådsremissen föreslås att tillämpningsområdet för lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram ska utvidgas till att även omfatta vaccinationer mot sjukdomen covid-19. Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas till registret, hur dess

SFS 2013:637 Utkom från trycket den 2 juli 2013Lag om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram;utfärdad den 19 juni 2013.Enligt riksdagens b Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram ; Socialstyrelsens och Folkhälsomyndigheters föreskrifter och rekommendationer. SOSFS 1999:26 Om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner samt ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:16

Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m. 9 av 13 paragrafer (69 %) har ändrats i lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1194). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser Lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Ändamålen i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram är allmänt beskrivna vilket ger Folkhälsomyndigheten stort tolkningsutrymme. Vad Lif känner till så har Folkhälsomyndigheten hittills inte sett att det är möjligt att lämna ut uppgifter till läkemedelsföretag i form av statistik eller för forskning

(2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram. Det nationella vaccinationsregistret (NVR) främsta syfte är att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram. Sverige får därmed ett bättre verktyg för uppföljning och övervakning av nationella vaccinationsprogram va Lagen om register över nationella vaccinationsprogram . Enligt en särskild lag är vårdgivaren skyldig att rapportera vaccinationer till Smittskyddsinstitutet (SMI). Vaccinationerna registreras i Vaccinationsregistret som är ett s.k. hälsodataregister. Tillsvidare omfattas endast barnvaccinationerna av rapporteringsskyldigheten Uppföljning av vaccinationer mot covid-19. Sammanfattning. Utskotte t ställer sig bakom regeringens förslag om ändringar i lagen om register över nationella vaccinationsprogram. De lagändringar som utskottet tillstyrker innebär att tillämpningsområdet för lagen om register över nationella vaccinationsprogram utvidgas till att även omfatta vaccinationer mot sjukdomen covid-19 Lag (2012:452) om ändring i smittskyddslagen (2004:168) Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram; Lag (2012:454) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Mer information om den nya vaccinationslagen. Riksdage Enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram ska vårdgivare rapportera alla vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet till det nationella vaccinationsregistret. Det gäller vaccinationer som har getts i Sverige efter den 1 januari 2013. Vaccinationerna registreras sedan i det nationella vaccinationsregistret oc

Rapporteringen är obligatorisk och regleras i lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten publicerar statistik varje torsdag, på nationell, regional och kommunal nivå. Statistiken är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret Enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram ska vårdgivare rapportera all a vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet till det nationella vaccinationsregistret. Det gäller vaccinationer som har getts i Sverige efter den 1 januari 2013. Vaccinationerna registreras sedan i det nationella vaccinationsregistret oc Skyndsamt inrapportera till vaccinationsregistret i enlighet med lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram samt, i förekommande fall och utan dröjsmål på av Lä- kemedelsverket anvisat sätt, rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket

om register över nationella vaccinationsprogram men vill poängtera vikten av att vaccinationsregistret bör vidareutvecklas i enlighet med förslagen i Folkhälsomyndighetens delrapport. E-hälsomyndighetens synpunkter på förslag om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram Lag om register över nationella vaccinationsprogram; utfärdad den 14 juni 2012. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1§ Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Smittskydds-institutets verksamhet när det gäller nationella vaccinationsprogram (vacci-nationsregistret) sjukdom. Registret får också användas för forskning. De registrerade uppgifterna finns sedan kvar i registret för att det ska gå att göra uppföljningar under längre tidsperioder. I arkivlagstiftningen finns bestämmelser som styr hur länge de registrerade uppgifterna ska bevaras. Lag om register över nationella vaccinationsprogram

Regeringskansliets rättsdatabase

Enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram ska vårdgivare rapportera alla vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet samt covid-19-vaccinationer till det nationella vaccinationsregistret Enligt lag (2012:453) ska alla vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, rapporteras till ett nationellt vaccinationsregister (NVR) vid Folkhälsomyndigheten. NVR:s främsta syfte är att verka som ett centraliserat verktyg för uppföljning och övervakning av nationella vaccinationsprogram vad gäller vaccinationstäckning, skyddseffekt, vaccinsvikt och.

register över nationella vaccinationsprogram m.m. Text tillagd för att möjliggöra rapportering till det nationella vaccinationsregistret, enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram för vaccinationer mot sjukdomen covid-19, för uppgifter vilka erhålls från offentligt finansierade privata vårdgivare med avtal. lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram registreras i det 3e §) ska en smittsam sjukdom omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram, om vaccination mot sjukdomen kan förväntas . 1. effektivt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i befolkningen Remissvar avseende utkast till lagrådsremiss med förslag till ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram 7 oktober, 2020 Remissva Socialdepartementet föreslår ändringar i lagen om register över nationella vaccinationsprogram. 1 okt 2020, kl 13:35 Fortsatt hög vaccinations-täckning i Sverig

Om nationella vaccinationsregistret — Folkhälsomyndighete

Vaccinationsregistret . Tillbaka till inloggningssidan: Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, 171 82 Solna, Tel: 010-205 20 00: Nationella vaccinationsregistret v8.6.1 - 2020/06/ Nationella vaccinationsregistret (NVR) är ett hälsodataregister som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Det infördes den 1 januari 2013 enligt beslut av riksdagen (Lag (2012:453) om register över nationella. gott skydd mot rotavirusinfektion och som används i många länder världen över. Folkhälsomyndigheten har utrett om vaccination mot rotavirusinfektion bör införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det här beslutsunderlaget utgör myndighetens bedömning och är avsedd att vara ett stö ett särskilt vaccinationsprogram (S2013/240/FS, delredovisning e). Uppdraget innefattar således en utredning om vaccination mot tuberkulos till riskgrupper. Då ansvaret för vaccinationsprogrammen övergick från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten den 1 juli 2015 fördes även regeringsuppdraget om riskgruppsvaccinationer över

Nationella vaccinationsregistret — Folkhälsomyndighete

Rapportering av vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet enligt 8 § lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram. 6.1.5 Typ av personuppgifter • Patienter o Identifikationsuppgifter (förnamn och efternamn) o Identifikationsnummer (personnummer och samordningsnummer) o Uppgifter om hälsa (vaccinationer) I dagsläget omfattar registret endast det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, men efter beslut av regeringen kan andra vaccinationer såsom influensavaccination inkluderas (16). Det är obligatoriskt att rapportera all vaccination enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram. Syftet är att förbättr Lag (1998:543) om hälsodataregister Svensk författningssamling 1998:1998:543 t.o.m. SFS 2009:472 - Riksdagen Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram Svensk författningssamling 2012:2012:453 t.o.m. SFS 2013:637 - Riksdagen. Hantering av personuppgifter och arkiverin Enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram ska vårdgivare (som har ansvarat för vaccinationen) rapportera alla vaccinationer inom ramen för barnvaccinationsprogrammet till det nationella vaccinationsregistret

Vaccinationsprogram, för hela befolkningen, samt särskilda vaccinationsprogram för definierade riskgrupper regleras av Smittskyddslagen. Nationella vaccinationsregistret Det hälsodataregister som Folkhälsomyndigheten ansvarar för och vilket lyder under Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram Analysplanen beskriver de registerbaserade uppföljningsanalyser som går att göra av det nationella vaccinationsprogrammet. Analyser som planeras på sikt är vaccinationstäckning. Länk: Lag (2020:1194) om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram . Ingripande Pandemilag ger det offentliga fler möjligheter att stänga ned bl.a. butiker, gym och badhus (2021-01-10) Denna omtalade pandemilag. Undertecknas av båda vårdnadshavarna om vårdnaden är gemensam. Enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram rapporteras alla vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet till det nationella vaccinationsregistret. Läs mer om vaccinationsregistret på www.folkhalsomyndigheten.s

och nödvändigt att samla in uppgifter om vaccinationsprogrammet såsom biverkningar, även de av lättare art. Remissen kan läsas som att de föreslagna ändringarna i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram är tillräckliga för att möjliggöra en ändamålsenlig och effektiv uppföljning, men så är inte fallet vaccinationsprogrammet har avsedd verkan samt upptäcka och åtgärda eventuella brister, och för det fordras en långsiktig och systematisk övervakning. Ett nationellt vaccinationsregister ger stora möjligheter att vidareutveckla och kvalitetssäkra uppföljningen av vaccinationsprogrammet. Registret ger möjlighete Svenska Sedan den 1 januari 2013 ska alla vaccinationer, som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, rapporteras till ett nationellt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram I den här lektionen går vi igenom och löser uppgift 16, 17 och 18 från det nationella provet till matematik 4 från hösten 2012 Vaccinationsprogrammet för barn. Förbered ditt barn genom att berätta att vaccinationen går snabbt och att det kan göra lite ont, men att det går över fort. Här kan du läsa mer om hur du kan förbereda barn för besök i vården. Rebecka Persson, 1177 Vårdguiden, nationella redaktionen för vaccinationsprogrammen övergick från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten den 1 juli 2015 fördes även regeringsuppdraget om riskgruppsvaccinationer över. Det här beslutsunderlaget är slutredovisningen av uppdraget, och är ett stöd för regeringens beslut om tuberkulosvaccination i ett särskilt vaccinationsprogram

Lag om ändring i lagen (2012:453) om register över

Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring inom BHV

3. Uppdrag om att utveckla register över nationella vaccinationsprogram. Regeringen uppdrog i beslut I:1 den 7 juni 2012 (dnr S2012/4196/FS) åt Smittskyddsinstitutet att utveckla ett register över nationella vaccinationsprogram. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2013. 4 8 § 1 st 2 p Förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal; 8 kap. 6 § 1 st 5 p Patientdatalag (2008:355) 16 § 1 st 3 p Apoteksdatalag (2009:367) 13 § 1 st 3 p Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram; 21 § 1 st 3 p Lag (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för.

Ändringar i lag (2012:453) om register över nationella

 1. Svevac Teknisk Utredning Slutrappor
 2. - lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram - lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel. Registerförfattningarnas förhållande till annan dataskyddsreglering När det gäller registerförfattningarna föreslår regeringen att de bör innehåll
 3. Uppdrag att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19 den 28 januari 2022 om de tekniska/vetenskapliga förutsättningarna då finns. ett stort antal länder världen över. Det första fallet av covid-19 i Sverige be-kräftades den 31 januari 2020
 4. Juni 2012 riksdagsbeslut om regeringens proposition: Ny ordning för nationella vaccinationsprogram Ny lag om att nationella vaccinationsprogram införs i Smittskyddslagen Ny lag om register för vaccinationer i nationella programmet från 1/1 2013 (hälsodataregister). Uppgifterna i registret omfattas av den sk statistiksekretesse

3 kap patientlagen 2014 821 lag 2014 822. Lag (2017:66) om ändring i patientlagen (2014:821) Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2017:66; Förarbeten Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5 Omfattning ändr. 1 kap. 4, 7, 9 §§, 2 kap. 3 §, 6 kap. 4 §, 7 kap. 1 § Ikraftträder 2017-04- Lag (2014:822). 2 b § Patienten och dennes. 1. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168) i den mån lagförsla-get inte omfattas av vad utskottet har föreslagit under punkterna 1 och 2, 2. lag om register över nationella vaccinationsprogram, 3. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:123 punkterna 1 SvJT 2012 Lagstiftning i riksdagen våren 2012 877 ter om provning och kontroll av anordningar för bränslepåfyll ning. Regeringen ska fatta beslut om vilka sjukdo mar som ska omfattas av natio nella vaccinationsprogram. Vi dare har det införts en ny lag om register över nationella vaccinations program

2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser.. 23 2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram.. 25 2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (2012:492) om Lag (2012:453) om register över nationella . BFS 2012:11 - H 14. Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Ladda ned (775 kB) Ändringsförfattning BFS 2012:4 - H 13 Belastningsergonomi. Lag om revision av statlig verksamhet; till Socialstyrelsen att användas i enlighet med uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012 om revidering av den nationella pandemiplanen. engångsvis efter rekvisition, till Smittskyddsinstitutet, att användas för uppbyggnad av ett register över nationella vaccinationsprogram Juridik Arbetet i förvaltningen av nationell informationsstruktur (NI) som vi kallar rättsliga överväganden handlar om att identifiera uttryckliga dokumentationskrav (ska-krav) som kommer till uttryck i lagar, förordningar och föreskrifter, och att analysera om och i så fall hur dessa krav bör representeras i NI

Lagen (2012:453) om register över nationella

 1. Uppgifter om registret Registrets namn Nationellt kvalitetsregister för Elevhälsans medicinska insats Registrets kortnamn EMQ SFS 2012:453; Socialstyrelsen finns att tillgå gällande professionernas hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete. Det finns statistik över vaccinationer. Eleverna i årskurs 6 va
 2. Registret över smittsamma sjukdomar . Sjukdomar och mikrober som ska anmälas ; Ibland kan vaccinen i det nationella vaccinationsprogrammet, Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 159/2007 (Finlex
 3. Den 1 januari 2013 införs en ändring av smittskyddslagen. Den innebär att beslut om att ta in nya vaccin i nationella vaccinationsprogram i fortsättningen fattas av regeringen, skriver Smittskyddsinstitutet. Men konsekvenserna är mer omfattande än så om pusslet läggs. Namninsamling: Stoppa införandet av tvångsvaccinering i Sverige Vad betyder egentligen den nya vaccinationspolicyn i.
 4. Lag (2012:452). 3 d § En förutsättning för att en smittsam sjukdom ska kunna omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram är att det finns ett vaccin mot sjukdomen som ka Från 1 januari 2009 ingår PCV i det svenska vaccinationsprogrammet och ges samtidigt med övriga spädbarnsvaccin vid 3, 5 och 12 månaders ålder
 5. • Registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård 453), SoL. Registret om personer med funktionsnedsättning, insatser enligt LSS, innehåller bland annat in-formation om personer i bostad med särskild service för vuxna enligt 9.9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS
 6. Från och med den 1 januari 2013 är det obligatoriskt att rapportera alla vaccinationer som ges i skolan till det nya hälsodataregistret för vaccinationer, vilket är kopplat till SVEVAC.Detta är enligt lag 2012:453 gällande register över nationella vaccinationsprogram
 7. register över verksamheter enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. IVO finns till för vård- och omsorgstagarna och syftet med verksamheten är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighe

Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 Socialutskottets

Prognos: Ny lag 1 januari 2013 kan leda till tvångsvaccination och rättsliga följder för ovaccinerade. Den 1 januari 2013 införs en ändring av smittskyddslagen. Den innebär att beslut om att ta in nya vaccin i nationella vaccinationsprogram i fortsättningen fattas av regeringen, skriver Smittskyddsinstitutet Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2016:51). Folkhälsomyndigheten får med stöd av bemyndigande i 7 g och 12 §§ smittskyddsförordningen (2004:255) meddela närmare föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Vaccinationer ska registreras i nationellt register

Regelbok för bedrivande av primärvård i Region Sörmland. Region Sörmland, nedan kallat regionen, ansvarar för att erbjuda invånarna i Sörmland bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs Om en person inte har genomgått MPR-sjukdomarna eller inte har fått två doser MPR-vaccin, ska vaccinationsskyddet kompletteras. Om personens skydd är oklart bör man erbjuda vaccination. De MPR-vaccin som upphandlats för det nationella vaccinationsprogrammet får också användas till vaccinationer enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar unga. Beslut om insats kan ges på frivillig grund för barn och unga i åldern 0-18 år med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Det finns även möj-lighet att besluta om insatser mot den enskildes vilja, med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Lagen omfat-tar delvis även unga i åldern 18. Nationella vaccinationsprogram delas in i 1. allmänna vaccinationsprogram, och 2. särskilda vaccinationsprogram för personer som ingår i riskgrupper. [2012:452] 3d § Förutsättningar En förutsättning för att en smittsam sjukdom ska kunna omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram är att det finns ett vaccin mot sjukdomen som ka

Video: Statistik - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregione

Yttrande över: Remiss. Nationella vaccinationsprogrammet för barn HSLF-FS 2016:51 Vaccinationstäckning Sverige o Jämtland Vaccination och allergier Komplettering vaccinationer Ordinationsrätt Dokumentation, nationella register, biverkningsrapport Oro, skepsis och tveksamhe Det svenska barnvaccinationsprogrammet är bestämt av. Vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet ska, enligt lag (2012:453), registreras i ett nationellt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten. Under maj 2018 trädde lagen om dataskyddsordningen GDPR ikraft, vilket innebär att du har rätt att ta del av informatio

Utöka det nationella vaccinationsregistret? - Svenskar i

 1. nationella vaccinationsprogram. Remissvar ska vara inlämnat senast den 1 november. Barnhälsovården och smittskyddsenheten har tagit fram ett förslag på svar. Landstingets synpunkter på utredningens förslag handlar om behovet av en nationell översyn av huvudmannaskapet, om vem som ska ha ansvaret för vaccinations
 2. Ny lag om vaccinationsregister Vinterkräksjukan 2012-2013 Tyvärr kommer registret inte att innehålla uppgifter om övriga vaccinationer som ges på annan indikation och inte vacciner som ges till vuxna. Många av oss som arbetar med vaccination hade önskat ett nationellt register där alla vaccinationer registrerade
 3. isteriet beslutar om de vaccinationer som ska ingå i vaccinationsprogrammet
 4. Lag SFS 1998:543 Lag om hälsodataregister Lag SFS 2001:453 Socialtjänstlag statistiska uppgifter till nationella register. Därför har Socialstyrelsen inklu-derat perspektivet . Registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare . 6 . NATIONELL INFORMATIO NSSTRUKTUR 2016:

I propositionen Ny ordning för nationella vaccinationsprogram föreslås att en ny reglering av nationella vaccinationspro-gram förs in i smittskyddslagen. Pro-grammen ska genomföras av landsting och kommuner, vilka också ska svara för kostnaden. Vidare föreslås att det införs en ny lag om register för nationella vacci För barnhälsovården och elevhälsan betyder lagändringen framförallt att vaccinationerna ska rapporteras till ett nationellt register som Smittskyddsinstitutet ansvarar för. Den nya lagen om vaccinationsregister som träder i kraft 1 januari 2013 innebär att alla vaccinationer som ges inom ramen för nationella vaccinationsprogram ska rapporteras till ett nytt vaccinationsregister Bestämmelser om genomförandet av andra allmänna frivilliga vaccinationer enligt 45 § 1 mom. än dem som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, om deltagarna i genomförandet samt om vilken del av befolkningen, vilken befolkningsgrupp eller vilken åldersklass som vaccinationen gäller, inom vilken tid vaccinationerna ska.

Pneumokockvaccination som särskilt vaccinationsprogra

 1. En förutsättning för att en smittsam sjukdom ska kunna omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram är att det finns ett vaccin mot sjukdomen som kan 1. ges utan föregående diagnos av sjukdomen, och 2. ge mer än kortvarig immunitet mot sjukdomen i hela eller delar av befolkningen. Lag (2012:452
 2. skat bland befolkningen liksom antalet besök för vårdtjänster på grund av vattkoppor. År 2018 anmäldes 453 allvarliga fall av vattkoppor och bältros orsakade av vattkoppsvirus till registret över smittsamma sjukdomar, vilket motsvarar de senaste årens nivå
 3. inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn, ärendenummer 02403-2016-3.4.4 Ärendebeskrivning Folkhälsomyndigheten önskar att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över beslutsunderlaget till regeringen om förslaget att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomavirus inom det nationella allmänna Allmänna Gruppens chefsförhandlare var aktuarie, en styrka i.
 4. Tillsyn över lagen om penningtvätt; Social- och Anmälan till registret över kreditgivare och förmedlare av person Kommunen eller samkommunen ska ingå ett avtal där det specificeras vilka vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet den privata serviceproducenten ger och hur användningen av de vacciner som ingår i.
 5. Mer information om influensa, vaccinationer och rekommendationerna enligt det nationella vaccinationsprogrammet finns på THL:s webbplats. WHO:s webbplats ger den bästa bilden av det globala läget. Privatpersoner får råd i frågor som gäller deras hälsotillstånd från hälsovårdscentralen, rådgivningen, företagshälsovården eller en privat läkarstation

Publikationer - Sme

Många allvarliga sjukdomar som tidigare även förorsakade allvarliga skador och kunde ha dödlig utgång har nästan försvunnit i de länder där man infört omfattande nationella vaccinationsprogram Verksamheten avser centrala hundregistret fastighetsregistret kommunala fastighetsregister passregister och register över nationella identitetskort röstlängdsregister 26. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja 453) och lagen (1993:387) om stöd och service till. Ny lag om smittsamma sjukdomar • Säsongsinfluensavaccin har använts i 50 år • Under säsongen 2016-2017 gavs mer än en miljon doser inom det nationella vaccinationsprogrammet i Finland • I stora länder ges i praktiken 10 Rapporterade fall av mässling i Finland 1930-2012 Riksomfattande registret över.

vaccinationsprogrammet-arkiv - LäkemedelsVärlde

Nämndens ansvar för personer över 65 år ryms inom begreppet vård och omsorg, vilket styrs av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om medicintekniska produkter (MPT) samt lagen om bostadsanpassning (BAB) Webbinarium om den strategiska inriktningen för hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister. Hela webbinariet går att se i efterhand inne i denna artikel. (2020-09-11) Register i klinisk forskning - en värdefull resur

Vaccinationsregistret — folkhälsomyndigheten, nobels väg

4 Nationell beredskapsplan för att förebygga återkomsten av polio 2012-2014 THL - Rekommendation 2/2012 Begrepp och förkortningar AFP: akut slapp pares (eng. acute flaccid paralysis), syndrom som ligger till grund för den kliniska uppföljningen av poli Genom denna lag upphävs lagen den 20 juni 1963 om verkställighet av bötesstraff och förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff jämte ändringar samt 6 kap. 1-10, 10 a och 11-13 § samt 14 § 1 mom. lagen den 19 december 1889 om verkställighet av straff , sådana de lyder, 6 kap. 1 § i lagarna 595/1977 och 744/1995, 2 och 3 § i nämnda lag 595/1977 och i lag 972. Nationella minoriteters rätt till äldreomsorg 453), SoL, och 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS [2]. Socialstyrelsen presenterar i denna rapport tillståndet och utvecklingen • Statistiska centralbyråns register över kommunernas och landstingen Registret kommer att ge oss stora möjligheter att spåra och tidigt upptäcka fickor i vaccinationstäckningen och samband mellan möjliga biverkningar och vaccinationer. Peter Aaby i Danmark har gjort långtidsuppföljningar av vaccinationer, främst i form av epidemiologiska studier med egna kohorter, men även med nationella register nationella kvalitetsregister under år 2018 möjliggör förbättringar av egenkontroll i Lagen om stöd och service, (2001:453), SoL, i 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL och Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slute

 • Drake new song.
 • Energiavtalet Seko.
 • Volvo logo historia.
 • HWR Berlin Ranking.
 • Hektopascal in Bar.
 • Metrosexual woman.
 • UN nummer diesel.
 • MammaFitness recension.
 • Jar Jar Binks meme.
 • Restaurang Sundbyberg Signalfabriken.
 • Silvertåget.
 • When will Richard Sherman return.
 • I am gia Taja.
 • Byggahus ser.
 • Gratis bilder Google.
 • Finowfurt Oldtimertreffen 2021.
 • Rockin' Around the Christmas Tree wiki.
 • Hur man utför exorcism.
 • Skridskor Baby.
 • Bilpool Sundbyberg.
 • Amour sucré7.
 • Norse creation myth.
 • Trichterbrust Saugglocke kaufen.
 • Barncancerfonden Norra.
 • Lisa Tellbe kristen.
 • Celestia sci.
 • Yoga gravid Stockholm.
 • Fossilien Saurier.
 • Jurassic World 2 full movie.
 • Typhus 40k.
 • Heat Wave side shields.
 • Lökar betydelse.
 • YouTube Kanal bewerben.
 • Vad är värdegrund i vården.
 • Philip Roth books in chronological order.
 • Göta kanals Västra ändplats.
 • Rtl sdr raspberry pi.
 • Jeffrey Dahmer interview.
 • Karlsborgs fästning.
 • Elektro Helios SN7601.
 • Oboe instrument.